Nyheter – november 2021

Nyheter

Ledningsnätet i Strandängen

Som framgått av den skrivelse från PEAB som lagts i våra brevlådor, kommer alla anslutningar mellan enskilda fastigheter och det gemensamma stamnätet nu att filmas, Skälet till detta är att det vid några fastigheter redan konstaterats att anslutningen av avloppet gått isär på grund av de sättningar som uppstått i marken. Fotograferingen skall läggas till grund för en bedömning av vilka risker som finns, och vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas för att vårt avloppssystem skall fungera tillfredsställande. Som en konsekvens av de problem som tidigare konstaterats och redan åtgärdats i det gemensamma nätet, har PEAB förlängt sin garanti vad gäller ledningssystemet inklusive anslutningarna till de enskilda radhusen med 5 år till 2024-11-01

Dataskyddspolicy

Vid sitt senaste möte den 12 oktober antog styrelsen en dataskyddspolicy (enligt GDPR) för samfällighetens hantering av information om fastighetsägarnas kontaktuppgifter. Policyn finns här på hemsidan under Dokument - Övriga dokument.

Ordningen i soprummen

Vid årets stämma diskuterades bl a den stundtals bristande ordningen i sophusen, och styrelsen fick i uppdrag att försöka göra något åt saken. Vi har kommit fram till att problemen delvis består i att soprummen belastas med saker (främst stora pappersemballage) som aldrig borde hamna där, delvis i att kapaciteten i vissa kärl är för liten. I samråd med kommunen har styrelsen därför beslutat att öka tömningsfrekvensen vad gäller pappers- och plastavfall till 2 ggr per månad, För att ordningen i sophusen skall vara god krävs emellertid också som tidigare att flyttlådor, möbelemballage och andra skrymmande pappersförpackningar inte läggs i soprummen utan transporteras till någoon av kommunens återvinningsanläggningar
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.