Logga in

Stadgar

Racketens samfällighetsförening bildades 2014 i syfte att förvalta gemensamhetsanläggningarna Racketen ga: 2-6. I stadgarna, som finns i sin helhet under fliken Dokument, regleras i detalj hur samfälligheten skall fungera. I sammandrag innehåller de följande bestämmelser:

  • Att samfälligheten skall ha en styrelse med minst 5 ledamöter och 2 suppleanter. Bostadsrättsföreningarna Strandängen 1, 2 och 3 skall ha rätt till en representant vardera och Racketen 2-44 (radhusen) rätt till 4 representanter i styrelsen. Styrelsen skall väljas vid den årliga föreningsstämman för en mandatperiod på två år.
  • Regler för hur styrelsen skall kallas till sammanträde, när den är beslutsför, hur beslut skall fattas och protokollföras.
  • En detaljerad sammanställning av styrelsens arbetsuppgifter.
  • Att en föreningsstämma skall hållas årligen i mars månad, och att styrelsen vid behov kan utlysa en extrastämma. Till årsstämman skall en förvaltningsberättelse och revisionsberättelse samt en utgifts- och inkomststat vara framtagna.
  • Att samfällighetens medlemmar kan komma med förslag vad gäller föreningens verksamhet. En motion, som skall behandlas på en ordinarie årsstämma, skall vara inlämnad senast under januari månad, för att styrelsen skall hinna bereda den innan stämman.
  • Regler för vilka frågor som skall behandlas av årsstämman och om hur beslut skall fattas och dokumenteras.
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.