Logga in

Verksamhet

De grundläggande principerna för hur en samfällighetsförening skall fungera är fastställda i svensk lag, och detaljerna för en enskild förening bestäms som regel vid en lantmäteriförrättning. Då fastläggs bl a föreningens stadgar och arbetsområde. Samfällighetsföreningen kan sedan inte själsvåldigt fatta några beslut som innebär att man utvidgar eller begränsar sitt verksamhetsområde utan en ny förrättning.

Uppgifterna för Racketens samfällighetsförening blev fastlagda vid en förrättning som ägde rum 2014. Intressenter i föreningen är 43 enskilda fastigheter (radhus) och bostadsrättsföreningarna Strandängen 1, 2 och 3 samt Nyköpings kommun. Föreningens främsta åtagande är att förvalta 5 gemensamhetsanläggningar, förkortat GAn:

  • GA 2: Hamnbassäng, brygga, gångväg, torg med belysning och skulpturen Fågel, fisk eller mittemellan.
  • GA 3: Båtplatser med y-bommar och elstolpar
  • GA 4: Vatten- och avloppsledningar och dagvattenbrunnar/ledningar
  • GA 5: Vägar och gångvägar med gatubelysning
  • GA 6: Teknik- och miljöbodar

Ansvaret för att bekosta driften och underhållet av gemensamhetsanläggningarna är olika fördelat mellan intressenterna. Alla är inte intressenter i alla anläggningar. Detaljerad information om vem som bekostar vad finns under rubriken Våra gemensamhetsanläggningar under fliken Dokument. Samfällighetens stadgar finns också i sin helhet där.

Samfälligheten har normalt sin årsstämma i mars.

Städdagar anordnas vår och höst.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.